projects

Magdalena Sobolska

bio

Small Talk Pandemic Cafe
Brokenharted boy Sobolska 1
Nyx Hotel
Milan Kundera was here Magdalena Sobolska 1
Slider 0004 24.02.2022 1 2
Studium Bieli Sobolska 1
Thirst 2022 Sobolska
Wystawa Small Talk Pandemic Cafe
Bring me flowers Magdalena Sobolska
NYX ceiling
0001.-szajn_thorn-amidst-roses-james-sant
0001.-szajn_thorn-amidst-roses-james-sant
0001.-szajn_thorn-amidst-roses-james-sant
0001.-szajn_thorn-amidst-roses-james-sant
0001.-szajn_thorn-amidst-roses-james-sant
0001.-szajn_thorn-amidst-roses-james-sant
0001.-szajn_thorn-amidst-roses-james-sant
0001.-szajn_thorn-amidst-roses-james-sant
0001.-szajn_thorn-amidst-roses-james-sant
0001.-szajn_thorn-amidst-roses-james-sant