projects

Magdalena Sobolska

bio

Sobolska The Eye
Small Talk Pandemic Cafe
Thirst 2022 Sobolska
Nyx Hotel
Sobolska Hill
NYX ceiling
Nothingless Sobolska
Milan Kundera was here Magdalena Sobolska 1
Sobolska_The Eye
0001.-szajn_thorn-amidst-roses-james-sant
0001.-szajn_thorn-amidst-roses-james-sant
0001.-szajn_thorn-amidst-roses-james-sant
Sobolska_Hill
0001.-szajn_thorn-amidst-roses-james-sant
Nothingless_Sobolska
0001.-szajn_thorn-amidst-roses-james-sant